FACEBOOK

Скандална смяна на борд в държавно дружество с 126 млн. лв. европари

Смените в апетитни държавни бордове от сваленото с вот на недоверие правителство в оставка не спират и – образно казано - в 12 без 1 минута. Навсякъде, където има много пари в касите, Промяната ударно слага много свои хора на кранчето за точене. Даже и в най-буквален смисъл, както сочи следният пример: Новоизбраният с гласовете на българския държавен ВиК Холдинг за временно изпълняващ длъжността управител на ВиК – Шумен е известен сред ВиК – средите. И това не е случайно, защото името му се свързва с един от най-крупните скандали в сектора, а именно опитите за скрита приватизация и източване на ВиК Йовковци, Велико Търново, заедно с ВиК – Бургас и ВиК - Сливен.


Именно новоназначеният управител на ВиК – Шумен, инж. Емил Томов, предизвика скандала за ВиК – Йовковци с инициативата си като тогавашен дългогодишен управител на ВиК-то, / 1992 г – 2002 г./, като сключва договор за възмездно право на ползване на дълготрайните материални активи на ВиК Йовковци с 3 частни водни сдружения. Трите частни сдружения поемат дейността по водоснабдяване и канализация в 8 общини във Великотърновска и Габровска област. Томов е съдружник във всички фирми, а неслучайно те са регистрирани именно в Габрово и Велико Търново и в предмета на дейност изрично е посочено изграждане и стопанисване на ВиК и пречиствателни съоръжения и обекти . Година след това Томов емигрира в САЩ, където по това време живее семейството му, за да се появи във ВиК средите отново през 2012 г като Ръководител проект за изграждане на канализация в с. Първомайци към община Горна Оряховица. Във ВиК средите, обаче, и до днес се коментира, че дори по време на отсъствието му от България, Емил Томов е продължавал да управлява дейността на трите фирми, които са източвали ВиК – Йовковци, тъй като той е съдружник и в трите водни сдружения и държи общо 67% от техния капитал.

Назначеният след Томов за управител на ВиК – Йовковци, Никола Русев, се самоубива през 2020 г след като му е повдигнато обвинение за безстопанственост за 800 000 лв за неизгодна сделка с водомери. Той не е специалист в сектора, дори няма висше образование и трудов стаж в този бранш, но има подходящото потекло и роднини. Този факт силно изостря апетитите към приватизацията на водоснабдяването чрез ВиК - Йовковци.

ВиК дружествата в осемте общини се оказват неконтролиран щедър начин за източване на пари към някои избрани кръгове. По-смущаващо, обаче е, че използваната правна форма в същност е удобен начин за подготовка на отпочването на бъдеща непрозрачна приватизация на ВиК сектора, който поради това, че е естествен монопол, е силно привлекателен, както за източване, така и за пране на пари.

В кариерното развитие на инж. Емил Томов няма нищо случайно. Като политически номад той няколко пъти сменя политическата си принадлежност и в апогея на политиеската си кариера е заместник областен управител на Велико Търново от квотата на СДС. През 1999 г. е кандидат за кмет на Велико Търново и след като не спечелва, се връща отново на запазеното му място като управител на ВиК Йовковци и се заема с преструктурирането му, т е. с подготовката на неговата бъдеща приватизация. Идеята за приватизация в сектора е още от 1995 г, когато Световната банка предлага да финансира модернизацията на ВиК дружествата в България. Тогава с Решение на Министерски съвет държавата прехвърля 49% от собствеността си във ВиК Йовковци на общините и си запзава 51%.

След като е разбит държавният монопол, започва по-нататъшно преструктуриране на дружеството. От 1 февруари 2000 г. се сключват договори за възмездно право на ползване на водоснабдителните съоръжения и други дълготрайни материални активи на дружеството, между ВиК Йовковци и новосъздадените нарочно за тази цел водни сдружения. Едно от тях, Аква 2000, в което основна фигура е именно Томов / справка Papagal/ получава право на ползване на пречиствателната станция за питейни води на язовир Йовковци, деривацията след нея и други активи, които обслужват системата.

Друго от сдруженията на Емил Томов, Йовковци, поема ВиК мрежите и съоръженията, осигуряващи добиването, разпределението и доставката на питейна вода. Третото сдружение ПСОВ ООД, поема пречиствателната станция за отпадъчни води и други активи по тази дейност.


Инж. Емил Дончев Томов посочва неоспоримите предимства на „новата система“ като начин за поетапно навлизане на частния сектор във ВиК. Вариантите за това са няколко: приватизация, концесия и възмездно право на ползване до 10 години по глава 5 от Закона за водите. Томов посочва следните аргументи за избора на именно възмездното ползване пред приватизацията и концесионирането.


На първо място промяната на формата на управление от държавно-общинска в частна ще доведе до подобряване на качеството на услугите. Процедурата е лека - необходимо е 

единствено решение на общото събрание на ВиК –то, а държавата и общините ще запазят своята собственост. Но... пасивите на ВиК не се прехвърлят върху водните сдружения. Сдруженията не се нуждаят от значителни първоначални капитали за осъществяване на правото на ползване. На думи така се гарантира инвестиционният процес и възвръщаемост на инвестициите. Не на последно място се изтъква, че по този начин се прекратява монополът на ВиК и ще се постигне социално поносима цена на ВиК услугата.


Цената за правото на ползване, по договорите, се формира на база разходите за амортизация на ДМА на ВиК-то, предадени към всяко от сдруженията. За 2000 г. то е определено в парични месечни вноски, а от 1.02.2001 г. - чрез новопостроени или реконструирани и модернизирани дълготрайни материални активи.


Така през 2000 г. водните сдружения плащат на ВиК Йовковци 830 000 лв. Сумата за въмездното ползване през 2001 година е определена на 940 000 лв., а за следващата - 1 002 700 лв. Когато през 2009 г договорът приключи, е предвидено ВиК Йовковци да получи еквивалент на 1 680 300 лв., а за целия период от 10 години ще се равнява на около 6 млн. USD, за които ще се направят инвестиции.

Това, сравнено с предложения от Световната банка заем в размер на 1 млн. USD и 17-годишен срок на издължаване при 6% годишна лихва изглежда една абсолютно фантастична схема. Но... тя би сработила, ако намерението на предложението целеше да даде възможност и двете страни да спечелят балансирано и не се базираше на конфликт на интереси и непрозрачни намерения.


Още на следващата година кметът на Велико Търново д-р Румен Рашев установява, че новосформираните водни сдружения не изпълняват инвестиционните си програми, въпреки че в тях влизат огромни суми от фактурираните ВиК услуги. Това е и началото на скандала; повдига се въпросът за статута и законността на частните водни сдружения. В интерес на обективността трябва да се признае, че Томов не е уникален, подобни дръзки опити за скрита привзтизация и източване има и в Бургас и Сливен. Скандали има и там.

Със заповеди на министър Паскалев N РД 02141274/25.09.2001 г. и N РД 141288/27.09.2001 г. за изясняване на законосъобразността и целесъобразността на всички разпоредителни действия с активи на ВиК ЕАД-Бургас, ВиК ООД-Сливен и ВиК Йовковци-Велико Търново е назначена проверка от инспектората на МРРБ, която установява начина на източване на ВиК дружествата към кръгове от частни фирми. Комисията излиза със заключение, че договорите за учредяване на възмездно право на ползване не може да породят правно действие между съответното ВиК и частните сдружения поради нищожност. Съгласно чл. 13, т. 1 от Закона за водите и приложения към него списък-приложение 1, язовир Йовковци, както и всички язовири за питейна вода са публична държавна собственост и следва да бъдат извадени от активите на търговските дружества и да се стопанисват по определения от закона ред.

В същото време цената на възмездното право на ползване включва единствено и само месечния разход на амортизационните отчисления, които не могат да формират цена, понеже са определени със закон. Амортизационните отчисления участват само като елемент, формиращ цената на водата и не са собствени средства на частните сдружения. Поради това сключените договори се явяват очевидно неизгодни за държавата и грубо увреждат обществените интереси. Частните дружества, които са били създадени с нарочната цел да ползват активите, не могат правно да бъдат квалифицирани като водни сдружения по смисъла на чл. 88 от Закона за водите. Това на практика е опит да се заобиколи изпълнението на изискванията по закон, а предварително ограничен кръг от частни интереси да получат изключително право на ползване на активите, които се използват за предоставяне на публични услуги.

Докладът от проверката и договорите са изпратени до Върховната касационна прокуратура, а Окръжната следствена служба във Велико Търново образува следствено дело 774/2001 г. срещу длъжностни лица за престъпления по чл. 283, т. 1, във връзка с чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Кой какво печели:

ВиК Йовковци подава към сдружение Аква 2000 35 млн куб.м вода годишно на цена от 0.024 лв/ куб м и за нея трябва да получи сумата от 840 000 лв. Загубите са около 60%, равно на около 21 млн. куб. м.

Останалите 13-14 млн. кубика водното сдружение Аква 2000 продава на гражданите по 1.30 лв./куб. м и получава приход от около 17-18 млн. лв. Предвидените инвестиции за съответнта година са около 1 млн. лв., а 4 – 5 млн лв годишно са разходите за заплати, издръжка на дейността, данъци и други счетоводни пера. Т.е. след всички отчисления и инвестиции, във водното сдружение Аква 2000 остава значителна печалба, но... за същата година е отчетена печалба в размер на ... 400 000 лв. Къде са останалите средства? Част от отговора се крие в Договора за възлагане: в т. 6.5 на раздел 4 е записано: Управителят получава съгласно т. 2.4 и допълнително годишно възнаграждение при изпълнение на показателите, което се определя от печалбата след данъчното облагане и заделянето на резервен фонд по следната скала:- До 5000 лв. - 8% от реализираната печалба.- От 5000 до 15 000 лв. - 400 лв. плюс 7% върху горницата над 5000 лв.- От 15 000 до 30 000 лв. - 1100 лв. плюс 6% за горницата над 30 000 лв.- От 30 000 до 50 000 лв. - 2000 лв. плюс 2% за горницата над 30 000 лв.- Над 50 000 лв. - 3000 лв. плюс 2% над горницата от 50 000 лв.

В резултат на проверката, сделката за водоснабдяването на осемте общини, обслужвани от ВиК Йовковци, е обявена за нищожна. Активите се връщат във ВиК – то, а на отговорните лица се предлага да се потърси материална отговорност.

Какво ще се случи с ВиК – Шумен със смяната в последните дни на кабинета в оставка на управителя, точно с доказалия се в схемите с източването и скритата приватизация Емил Дончев Томов, предстои да разберем. Факт е, че смяната се извършва при процедурни нарушения, включително спорна нотариална заверка. Факт е, че се оспорва в съда от 7 от общините в региона и има образувани дела по техните жалби.

За процедурните нарушения, при провеждане на двете общи събрания на съдружниците, на 04 и 06.07.2022 г, предстои да информираме.

Факт е, обаче, че опитите да се назначи управител със спорно минало, продължават. Миналата година някак си се отказаха от намеренията си да назначат инж. Юлиян Иванов, осъден за кражба на водопроводни тръби, докато е бил началник на водоснабдителен район „Тервел“ към ВиК – Добрич. Това явно не е било пречка през 2012 г той да оглави цялото ВиК – Добрич.

Хипотетично тези действия биха могли да са продиктувани от желанието за контрол възху осигуреното финансиране по Европейски програми в размер на над 126 милиона лева. Защо обаче се назначават хора със спорна биография, при наличието на хора с биография и морал в сектора, поражда известни съмнения. Защо не се провежда конкурс, а се назначава отново временно управляващ, също поражда известни въпросителни, но е ясно че така се заобикаля определената по закон процедура за избор на нов управител. Предстои да разберем.

Междувременно стана ясно, че въпреки жалбите от 9 общини, на 11.07.2022 Регистърът все пак вписва новия управител, а от Окръжния съд все още не са изпратили уведомление за жалбите в Регистъра.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени