FACEBOOK

Заведенията ще преценяват ДДС според случая

НАП публикува дългоочакваното разяснение за прилагането на намалената ставка от 9% за ресторантьорски и кетъринг услуги , книги и детски стоки, предаде economix.bg. Промените в Закона за ДДС влизат в сила от 1 юли.

Очаквано указанието се позовава на съществуващото определение за ресторантьорски и кетъринг услуги, за да изключи доставките на храна за вкъщи и доставки, в които няма достатъчно помощни услуги. От указанието следва, че данъчно задължените лица няма да разполагат с твърди критерии, а ще преценяват дали е налице основание да приложат 9% ставка според случая, включително на база поведението на обслужвания. Това е така, тъй като законът, приет без обществено обсъждане и въпреки съпротивата на МФ, не предложи ясни условия.

Критериите не са определени ясно и изчерпателно и е спорно дали това може да стане без дописване на закона. В някои случаи сервирането в прибори за еднократна употреба е основание да се прилага 20% ДДС, в други (заведенията в молове) – не е. Наличието на обслужващ персонал (неясно дефинирано) също е плаващо условие. Поставя се неясното изискване за достатъчно оборудване.

“Видно от чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011) ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика.”

Цитират се поредица решения на СЕС, за да се обоснове, че доставката на храна е само съставна част, а услугите (например, сервиране) подчертано доминират. При ресторантньорските услуги доставката се съпровожда от предоставянето на клиентите на оборудване, което включва както салон за хранене с прилежащите му помещения (гардероб и пр.), така и мебели и съдове. Сервирането на бар обаче не отговаря на дефиницията.

Ресторантьорско обслужване е налице и при обслужване на обособени зони на открито с подходящо съответно оборудване, включително маси и столове, и с включено сервитьорско обслужване.

Намалената ставка ще важи и “при предоставянето за консумация на място в ресторантите за самообслужване – заведения, в които се предоставя на клиентите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място, предоставят се мебели – маси и столове, съобразно броя на клиентите (а не само елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място), достъп до санитарни помещения, отопление/климатизиране на заведението (когато същото е закрито помещение), поддържане на хигиената в заведението.”

Наличието на обслужващ персонал, който дава разяснения и приготвя порциите, е критерий и за ресторантите на самообслужване, излиза от разяснението.

Ресторантьорска услуга е налице и в случаите, когато се предлага закуска, обяд или вечеря на блок-маса в ресторанти или в хотели и други подобни места за настаняване, когато не е включена в цената на услуга по настаняване. Тук не е посочено изискване за обслужващ персонал.

Ресторантьорски услуги са налице и при предоставяне на храна и напитки в моловете при система за продажба „food court“. Това са специални зони, които включват “касово-продажбена част, кухненска част, (понякога) дори с магазинна площ и с (обща) част, предназначена за консумация”. Тази част от становището прави впечатление, тъй като по отношение на тези зони не са изпълнени редица условия, посочени по-горе. Но НАП предполага, че храната не се взема за вкъщи, независимо, че се сервира в прибори за еднократна употреба.

“Считам, че предвид наличието на закрито помещение с обща зона за хранене, която предоставя достатъчно възможности за консумация на храната на място, подходяща мебелировка, достъп до санитарни помещения, поддържане на хигиена и наличието на обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост, дава основание да се приеме, че са налице ресторантьорски услуги, за които е приложима намалената данъчна ставка.”

По-нататък в становището се казва, че “доставката на храна, която не е съпроводена с помощни услуги, чието предназначение е да способства за консумацията на място в подходяща обстановка, е доставка на стока” и за нея се прилага 20% ДДС.

“Предвид това доставката на храна, която не е съпроводена с помощни услуги, чието предназначение е да способства за консумацията на място в подходяща обстановка, е доставка на стока. В този смисъл са и посочените по-горе решения на СЕС по дело C-231/94 и по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09.
Предвид изложеното, като доставки на стока следва да се третират следните доставки:

продажбата на храна от вендинг машини, мини бар и магазини, включително от топла витрина; продажбата на храна от каравани, фоайета на кина, павилиони/будки и други обекти на доставчици, предоставящи храна, когато анализът на цялостната сделка в качествено отношение показва, че елементите на предоставяне на услуги, които предхождат и съпътстват доставката на храните, не са с по-голяма тежест; продажбата на храна от гишета на ресторанти за консумация извън ресторанта („drive in“, „walk through“) от доставчици, предоставящи и ресторантьорски услуги, при която процесът на поръчване е опростен и частично автоматизиран, липсва специализирано обслужване от сервитьор, клиентът има ограничена възможност да персонализира поръчката; продажбата на храна „за вкъщи“, приготвена в обекти на доставчици, предоставящи и ресторантьорски услуги, включително когато се предлага възможност за поръчка и доставка на приготвена в обекта храна, която се транспортира до посочен адрес от клиента, доколкото доставката в тези случаи не съдържа други помощни услуги, които улесняват/способстват консумацията на храната. Лицата, предлагащи ресторантьорски услуги, обичайно предлагат и продажба на храна „за вкъщи“.

В тези случаи следва да се има предвид, че когато клиентът явно демонстрира намерението си да получи храна, без да ползва помощните услуги, които всъщност превръщат доставката от такава на стока в доставка на услуга, следва да се приеме, че е налице доставка на стока и да се приложи стандартната ставка. Например такава хипотеза е налице, когато клиентът изисква храната да бъде опакована и/или поставена в удобни за пренасяне средства. От друга страна е налице доставка на ресторантьорска или кетъринг услуга в случаите, когато след ползване на решаващите помощни услуги, клиентът пожелава неконсумираната част от храната да бъде опакована, за да я изнесе от заведението или от мястото на консумация при кетъринг;

доставката единствено на стандартна храна на място, определено от клиента, от доставчик, който обичайно извършва кетъринг услуги, предоставя възможност за избор на храна, но в случаите, когато предоставянето на храната не се съпровожда от други услуги, такива като подреждане на храна и прибори, доставка на оборудване (маси, столове и други подобни), сервиране и други;
продажбата на храна във влак или автобус, включително с количка, доколкото същата няма елемент на услуга, която е предназначена да улесни консумацията на храната.

Когато съобразно посочените по-горе критерии един доставчик извършва както доставки на ресторантьорски или кетъринг услуги, така и доставки на стоки (храна), същият следва да организира отчитането на дейността си така, че чрез надеждна одитна следа да могат да се разграничават тези доставки на стоки от доставките на ресторантьорските или кетъринг услугите по начин, който позволява коректното прилагане на намалената ставка на данъка.“

Накратко, предложеният режим предполага прилагането на 9% или 20% ставка по ДДС да се преценява във всеки отделен случай (от сервитьора?), което е предпоставка за спорове за данъчните органи.

Когато се предлагат други съпътстващи доставки в заведенията, например, музикалната програма, за тях се прилага стандартната ставка на данъка. Това означава в заведенията с жива музика да има отделна такса. Но когато няма завишение на посочените в менюто цени, спрямо дните без жива музика, се приема, че всичко е ресторантьорска услуга.

Категорията на заведенията няма значение, пише още в указанието.

Намалената ставка за книгите се прилага и за аудиокниги, но не за списания. Доставките на учебници, които са освободени на основание чл. 41, т. 3 от ЗДДС, също не попадат тук. Доставката на книги, извършвана по електронен път, е услуга, извършвана по електронен път съгласно чл. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 и Приложение ІІ на ДДС директивата.

Предоставянето към бебешки храни или книги на допълнителен артикул с незначителна стойност, за който при самостоятелна доставка би се приложила стандартната ставка от 20 процента, като лъжичка, дрънкалка, острилка, не води до прилагане на 20% ДДС (на основание чл. 128 от ЗДДС ).

В становището се напомня, че във фискалните устройства (ФУ)/интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), считано от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г. продаваните стоки или услуги, за които се прилага намалената ставка, следва да се препрограмират към съответната данъчна група.

В случаите на авансово плащане “се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона, т.е., доставчикът прилага намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента. Издадената фактура във връзка с полученото цялостно или частично авансово плащане се анулира и за анулирането се издава протокол по чл. 116 от ЗДДС.

Дори ако корекцията на фактурирания данък е извършена с издаване на кредитно известие, същата следва да се приеме като допустима. В случаите по чл. 119 от ЗДДС корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие.”

Снимка: БНТ


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени