FACEBOOK

Незаконни са внесените проектопромени в закона за тол-а, иска нови стотици милиони инвестиции и лобира за телекомите

„Внесените в Народното събрание на 12 януари 2024 г. предложения на ПП-ДБ за промени в Закона за пътищата създават предпоставки за влошаване на постигнатото качество и достъпност на услугите за пътно таксуване в България, не съответстват на типа тол система, въведена в страната и са в противоречие с европейските директиви за тол таксуването, които са хармонизирани с българското законодателство.

Тези законови промени се предлагат за втори път без изменения и без промяна в мотивацията, като те бяха категорично отхвърлени от Народното събрание само преди една година, на 19 януари 2023 г., поради експертни оценки за тяхната несъвместимост с процеса на тол таксуване в България – изградената смесена система на тол таксуване (на база време и разстояние) прави технически невъзможно „отделянето“ на продажбата на винетки и маршрутни карти от тол таксуването.

За разлика от някои принципи за пътно таксуване в Европа, където системите за продажба и активация на продукти за таксуване на база време (винетка) и системите за таксуване на база изминато разстояние - GNSS системи за таксуване (тол) са отделни системи, в Република България вече е изградена и функционира „смесена електронна система за пътно таксуване на база изминато разстояние и време“. Това прави технически невъзможно предоставянето на услугите диференцирано, както предлага законопроектът.

Законопроектът предпоставя изграждането на нова система за продажба на електронни винетки с нови инвестиции от държавния бюджет, като не се използват вече въведените софтуерни решения на тол системата и националните доставчици на услуги.

ИТС АД е национален доставчик на услуга, сертифициран по стандартите за таксуване на база изминато разстояние и време, и прилага с пълна сила стандартите за коректното изпълняване на допълнителните услуги, които предоставя от името и за сметка на АПИ.

ИТС АД развива търговските си канали за продажба както онлайн, така и тези „лице в лице“, като за тази цел разработи, имплементира и поддържа спомагателни интерфейси за всяка една точка за активация на електронни винетки и маршрутни карти, влагайки за това собствени инвестиции на стойност десетки милиони левове, без да използва финансиране от държавния бюджет.

Системата на ИТС АД е с производителност и надеждност, които съответстват на наложените стандарти и осигуряват минимално кратко време за активиране на услугите, независимо от типа на продукта за таксуване – свойство, характерно за смесените системи за таксуване и отличаващото ги от т.нар. разделни системи.

Отделянето на дейността по продажба на електронни винетки от смесената система за пътно таксуване, която функционира успешно в България, предполага изграждане и въвеждане в експлоатация на чисто нова система за продажба на електронни винетки. Това води до рискове за пътното таксуване, като неяснота за правилата и техническото обезпечаване на подобен тип „търговец“ или „посредник“ на винетки, както и реален риск от понижаване качеството на услугата поради множество интеграционни процеси с лица без доказана експертиза.

Другото, предложено в законопроекта отделяне на дейността по продажба на маршрутни карти също технически е неизпълнимо при смесената система за пътно таксуване. Процесът по генериране, активиране и продажба на маршрутни карти е свързан с обменянето на тол контекст (неразделна и съставна част от таксуването на база изминато разстояние), съгласно международни стандарти ISO 12855 и ISO 17575-1, приложими за пътно таксувани, възприети от Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласно изискванията за европейското EETS пространство.

Със създаването на ал. 22 на чл. 10л на Закона за пътищата, вносителите на проектозакона предлагат да се създаде изцяло нов ред за продажба на електронни винетки и маршрутни карти чрез програмни интерфейси, различни от досега съществуващите такива. Подобно решение е свързано с изграждането от АПИ и от държавата на програмни интерфейси, за да може определени юридически лица да закупуват електронни винетки по ред, различен от предвидения за останалите лица. Всеки един метод за продажба на електронни винетки следва да отговаря на високите изисквания за качество и сигурност, като със сигурност ще е необходим разход на време, както и на средства от държавния бюджет за изграждането на тези интерфейси.

Много въпроси възникват за начина, по който ще се извършва продажбата на електронни винетки: как ще бъде извършвано активирането на електронните винетки; как ще се извършва плащането и обезпечаването на плащането на цената на активираните винетки. Към настоящия модел на продажба липсва какъвто и да било риск за бюджета, като Националните доставчици носят отговорността за всяка продадена винетка, още в момента на активирането й.

Държавата усилено работи през изминалите години по хармонизиране на европейските директиви и регламенти с националното законодателство (Директива (EС) 2019/520; Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/204; Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/203), с фокус върху повишаване изискванията към националните доставчици на услуга, както и намаляване ролята на държавата в процеса по предоставяне на услуги за пътно таксуване.

Директива 2019/520/EU на Европейския съюз и българското законодателство през 2023 г. въведоха понятието Европейска услуга за електронно таксуване, която се вменява именно на субекти като ИТС АД, наречени доставчици на услугата. Друг субект събира пътните такси и това са държавните органи като АПИ и Националното тол управление. Те са органите, които определят таксите и потвърждават данните от доставчиците на услугата, но не извършват дейностите, свързани с предоставянето на услугата.

Според европейската нормативна уредба тол таксуването трябва да се извършва от независими оператори - НДУ, защото ако се прави от държавните органи, които определят правилата и размера на пътните такси, това се превръща в държавен монопол и дава възможност за злоупотреби на пазара.

Друга причина за препоръката на ЕК да се въведат НДУ в пътното таксуване – винетки и тол такси е, че дейността им изисква големи инвестиции в технологии и обслужващ персонал, които по този начин държавата си спестява.

Възнаграждението и функциите на Националните доставчици на услуги са регламентирани в Директивата 2019/520/EU на Европейския съюз. Според нея държавите-членки трябва да включват в пътното таксуване разходите, свързани с

предоставянето на услугите от НДУ, като размерът им осигурява качеството и ефективността на услугата в съответната държава. Затова възнагражденията са различни и са в зависимост от технологията на тол системата и възложените отговорности, като в някои държави са двуцифрен процент.

Законопроектът определя конкретен размер на възнаграждението за търговците, до три на сто от стойността на електронната винетка, без да е представен икономически и финансов анализ за обосноваването му. Предложеният таван на възнаграждението е недостатъчен за изпълнение на високите изисквания към НДУ за продажба на електронни винетки, които вече са възприети от ползвателите на услугата и които гарантират достъпността и коректното предоставяне на услугата.

Друг спорен момент в законопроекта е забраната за реклама на интернет страници на националните доставчици с аргументация, че се извършва услуга, аналогична с предлаганата от държавата. Държавата продължава да има правото да рекламира тази услуга, от друга страна, липсата на реклама на НДУ ограничава ползвателите на услугата от правото да направят своя информиран избор, чрез запознаването с всички възможни канали за продажба.

Определянето на националните доставчици на услуги като посредници е неправилно, тъй като съгласно Закона за пътищата националните доставчици на услуги изграждат за своя сметка автономна система, която работи в реално време, интегрирана с централната система на АПИ, носейки пълната финансова и техническа отговорност за безотказното предоставяне на услугата по продажба на електронни винетки.

Остават съмненията за лобизъм в полза на определени фирми в законопроекта, тъй като той предвижда въпреки поставянето на забраната за извършване на реклама за интернет сайтовете на националните доставчици на услуги, то същото ограничение да не важи за друг вид търговци.

Считаме, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата изцяло противоречи на духа на актуалната и приложима европейска и национална нормативна рамка и нормите на конкурентното право и е технически несъвместим с изградената в България тол система, поради което преди една година вече беше отхвърлен от експертите и от парламента”, пише в позиция на Интелигентни трафик системи.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени