FACEBOOK

МинФин опроверга с числа неистини на ПП, заради които може да ни спрат еврофондовете

Изпълнителна агенция Одит на средствата от ЕС към Министерството на финансите пусна позиция "по повод политически изявления в предизборната кампания".

Става дума за изявление на Продължаваме промяната от понеделник. В него се твърди, че при тях е дошъл сигнал за нарушения с одита на проекти за милиони евросредства и че той е подаден до Европрокуратурата.


ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЯТА:


„софтуер, който са купили за 770 хил. лв., който е трябвало да пази следи как точно се избира кои проекти ще се одитират“

През 2011 г. въз основа на проведена открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската дейност“ ИА ОСЕС е закупила софтуера Pentana – PAWS на стойност 303 900 лева. Pentana – PAWS не е софтуер за избор на извадки и няма функционалности за избор на извадки или избор на случайни числа. Посоченият софтуер е за управление на одитната дейност и съдържа одитни досиета, но няма функционалност за извадки.

Предвид горното и във връзка с изложеното за извадките, не отговаря на истината твърдението за „софтуер, който са купили за 770 хил. лв., който е трябвало да пази следи как точно се избира кои проекти ще се одитират“.
„изтрити файлове от компютри“.

Служебната информация се съхранява на сървъра на Агенцията, включително одитни досиета и доклади. На тази информация регулярно се правят резервни и архивни копия и не би могла да бъде загубена.


Всички Годишни контролни доклади (с приложени извадки и резултати), доклади от системни одити и доклади от проверки на проекти са разпространени веднага след издаването им до потребителите – съответно Европейската комисия, управляващи и сертифициращ органи, бенефициенти. Така резултатите от одитите съгласно одиторските стандарти са предоставени на всички заинтересовани лица и предвид това не биха могли да бъдат последващо коригирани или изтрити.


В националното ни законодателство юридическите услуги са допустим разход съгласно чл. 20 от ПМС № 189/2016 г., но разходите за решаване на спорове глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове са недопустими съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от посоченото постановление. В тази връзка не са допустими конкретно само разходи за услуги по разрешаване на съдебни спорове и арбитражи, включително разходи за процесуално представителство.
В публикацията става въпрос за проект (бюджетна линия) на МРРБ за юридически услуги BG16RFOP001-8.002-0003-C09 „Специализирани юридически услуги за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, финансирана със средства на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура № BG16RFOP001-8.002 “Бюджетна линия за УО на ОПРР2014-2020“. Общият бюджет на проекта е 8 917 778,92 лв. По него са разходвани 4 777 128,37 лв.

Същите са включени от бенефициента в 15 искания за плащане, представени през пет счетоводни години. За информация през изминалите шест счетоводни години с декларирани разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ са налични общо 1 771 искания за плащане с обща стойност на сертифицираните разходи по тях 1 829 051 637,52 лв.

В статистическите извадки на Одитния орган не е попадало искане за плащане от посочения проект. Направена е извънредна проверка на проекта от Одитния орган и е подготвен предварителен доклад, в който се отправят препоръки за фиксиране на точната сума на разходите за процесуално представителство и същите ще бъдат оттеглени от сертифицираните разходи и възстановени от бенефициента МРРБ на програмата и ще бъдат на разположение за използване по други проекти.
„разследвани лица“

МФ и ИА ОСЕС не разполагат с информация, че Европейската прокуратура разследва бивш или настоящ служител на МФ или на ИА ОСЕС.

Всякакви публични изказвания на недоказани неправомерни действия от страна на Одитния орган и необосновани съмнения за качеството на неговата работа уронват пряко професионалното име на всички служители и одитори от Агенцията, притежаващи национален (63 бр.) и международни (24 бр.) одиторски сертификати, удостоверяващи техния професионализъм и етика. Подобни необосновани твърдения уронват и репутацията на одиторите от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които са проверявали и потвърждавали резултатите от работата на Одитния орган.

Следва да се отбележи още, че доказани недостатъци в работата на одитните органи водят до прекъсване или спиране на плащанията от Европейската комисия по оперативните програми (чл.83 и чл.142 от Регламент 1303/2013)”.


Кристиян Николов


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени